Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, april 17, 2009

världsomspännande kampanj mot Svensk-finska Stora Enso

Idag genomförs världen över demonstrationer mot transnationella företag och deras förödande utvecklingsmodeller. Även i Sverige protesterar Kampanjen Störa Enso* mot pappersföretaget Stora Ensos eukalyptusplantager i Uruguay och Brasilien. Kampanjen kräver att en utförlig miljökonsekvensanalys genomförs av plantagerna och att Stora Enso respekterar brasiliansk lagstiftning.

Träden kräver enorma mängder vatten. Samhällen som ligger nära eukalyptus plantager runt världen är eniga om de negativa verkningarna i tillgången på vatten, kvantitativt och kvalitativt på grund av användandet av kemiska bekämpningsmedel.
Eukalyptusen är det största hotet mot jordreformen i denna del av Brasilien, tillgången till jord minskar och priserna stiger kraftigt. Stora Enso har enligt de jordlösas rörelse MST dessutom lagt beslag på 20 000 ha av jord som saknar ägare (Terras devolutas) och därför enligt den brasilianska konstitutionen borde användas för jordreformen.

Bondebefolkningen tvingas in till stadens fattigområden, hela små samhällen på landsbygden har utplånats. Detta hotar också livsmedelssäkerheten i området.
Veracel har också lagt beslag på mer än 1000 ha land som tillhör ursprungsfolket Pataxo, som starkt motsätter sig eukalyptus på sin mark.

Den biologiska mångfalden hotas kraftfullt, mycket få djur och växter lever inne i plantagerna och de rester av ursprunglig växtlighet som återstår räcker inte till. De sociala och ekologiska rörelserna i Brasilien kallar plantagerna Den Gröna Öknen

Just nu är Stora Enso dessutom inblandade i åtminstone fem olika juridiska tvister i Brasilien. Åtalen rör bland annat olaglig användning av bekämpningsmedel samt skövling av regnskog. Det står också anklagade för otillbörligt ha påverkat beslut i kommunen Eunápolis i södra Bahia.

Processen bakom det certifikat man fick av FSC (Forest Stewardship Council) förra året är mycket tveksam för att inte säga förfalskad.

De korta produktionscyklerna gör Brasilien väldigt attraktivt för de stora skogsföretagen. Vi vill slå larm om den här utvecklingen, som i förlängningen kan komma att leda till problem med vatten- och matförsörjning. De brasilianska ekosystemen riskerar att skadas permanent.

Krav från Störa Enso-kampanjen:

1) Modellen med enorma monokulturer på jordbruksmark i länderna i Syd är farlig. Den biologiska mångfalden, vattenresurserna och livsmedelssäkerheten hotas. Gå ifrån modellen med täta och intensiva plantager.

2) Efterlev er egen hållbarhetspolicy

3) Stöd jordreformen, lämna över Terras devolutas som ni orättfärdigt tillskansat er till de jordlösa


* Kampanjen Störa Enso är ett nätverk som sprider kunskap om Stora Ensos verksamhet i framför allt Brasilien. Vi som arbetar med kampanjen arbetar till vardags genom MST-De Jordlösas stödgrupper, Latinamerikagrupperna och andra solidaritetsorganisationer som på olika sätt stöder latinamerikanska ursprungsfolk och lantarbetare.

Inga kommentarer: